Hydro-Star


Kanalizacja zewnętrzna

Rury kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone są do stosowania:

- w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej,
- do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe,
- odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych

System rur i kształtek K2-Kan:

pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacji pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycyjne będą optymalne. Rury K2-Kan wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoslimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy.